Mười Điều Tâm Niệm

Luận Bảo Vương Tam Muội

 

Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.

Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.

Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.

Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghiã.

Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ

Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

Bởi vậy, Đức Phật dạy:

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần

Lấy hoạn nạn làm giải thoát

Lấy khúc mắc làm thú vị

Lấy ma quân làm bạn đạo

Lấy khó khăn làm thích thú

Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ

Lấy người chống đối làm nơi giao du

Coi thi ân như đôi dép bỏ

Lấy sự xã lợi làm vinh hoa

Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh

Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại, Đức Thế Tôn thực hiện huệ giác Bồ Đề ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật hành hung, Đề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại làm sự tác thành tác thành cho ta?

Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại áp đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào!

================================

 

THE TEN COMMANDMENTS OF MINDFULNESS

 

1- Yearn not for a body free of disease and suffering, because without going through pain and illness, sundry desires are easily awakened. 

2 - Wish not for a life free of mishaps and obstacles, because without them one tends to become arrogant and egotistical.

3 - Pray not for a quick shortcut regarding spiritual introspection, because without excruciating effort, one becomes small-minded

4 - Fear not the haunting disturbance of evil while accumulating spiritual strength, because without it one’s determination does not grow strong.

5 - Hope not for easy success in one’s work, because without difficulties and failures, one tends to undervalue others and become overly proud. 

6 - Build not relationships on selfish gain, because a relationship based on profit has lost its genuine meaning. 

7 - Look not for a universal consensus regarding one’s personal opinion, because complete adoption to a single opinion will render narrow mindedness.

8 - Expect not repayment or reward from others for one’s services, because calculation and expectations contradict true service.

9 - Engage not irrationally in profitable attractions, because jumping too quickly into temptation may well blind wisdom.

10 - Stir not at being a victim of injustice, because eagerness to clarify reputation belongs to an ego too attached to let go.   

These are the Buddha’s teachings:

-          Consider disease and suffering as medicines to the body

-          Regard mishaps as a means of self-liberation

-          Think Treat obstacles as enjoyable challenges

-          Greet haunting spirits as good companions

-          Consider difficulties as one of life’s enjoyments

-          Thank bad friends as helping you in self-adjustment

-          View rebellion as friendly entertainment

-          See favors as merely unimportant sandals plentiful to dispose

-         Take disinterest from temptation as an honourable achievement.

-          Use injustice as an expedient door into spiritual perfection.  

To accept obstacles will bring wisdom, but to pray for wisdom will inevitably bring obstacles.  It was within all such obstacles that The Thus Comes One became enlightened to the Ultimate Bodhi. He gladly instilled perfection to the Path of Enlightenment to all the people who wished to do harm to him, even with the great wickedness of Devadatta.  

Thus, do the difficulties faced in life not bring beneficial results? Can’t  people’s destruction and damage to you bring support to your achievements? Today, because Buddhist practitioners dread to throw themselves into obstacles, when real obstacles finally come their way, they are too helpless to fend for themselves. The Absolute Dharma of nobility and superiority is therefore diminishing because of this pity. How regretful!

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008