Vọng Tưởng và Tôi

C.N.N.

 

Tôi không muốn tìm đâu, nơi xa lạ,

Nhìn trong tôi, xem vọng tưởng luân hồi,

Xem vô thường luôn thay đổi không nguôi,

Xem tự tánh khởi sinh niệm nhân ngã.

Đoạn phiền não chưa phải là tất cả,

Vụng tu trì, sẽ tạo những niệm sinh.

Quán chân như, là thể tánh tịnh minh,

Quán tạo tác do duyên sinh, vô ngã.

Phật với tôi - chúng sinh đồng bản thể,

Nhưng các Ngài giải thoát bất tư nghì

Tôi - chúng sinh vẫn phiền não sân si,

Nên cố gắng, cùng hồi tâm tu tập.

 

C.N.N.

 

 

Chân thành cảm ơn Đạo hữu Hanh_Nguyen đã gởi bài thơ này đến trang nhà!

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008