Quang Minh Chiếu Thập Phương
DIỆU TRÂN

          “Quang minh chiếu thập phương” là một câu trong bài kệ ở Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát, phẩm thứ hai mươi ba. Ngài Dược Vương, trong thời tu nhơn đã có duyên lành lớn được Đức Phật Nhật-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức nhận làm đệ tử, hết lòng truyền dạy Phật pháp. Bồ Tát Dược-Vương có tên là Nhất-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ, nghĩa là, ai nhìn thấy Ngài cũng lộ niềm vui vẻ, an lạc.

          Ngài chuyên cần, tinh tấn, tâm không hề thối chuyển dù trước bất cứ thử thách nào nên Ngài đã chứng được Tam muội Hiện-nhất-thiết-sắc-thân, nghĩa là, Ngài có thể tùy duyên hóa độ, muốn thành sắc thân nào thì Ngài sẽ thị hiện thành sắc thân đó. Khi chứng được tam muội này, Ngài liễu ngộ rằng, ngay thân xác Ngài đang mang đây cũng chỉ là Hóa Thân của chính Ngài ở tiền kiếp nào đó mà thôi. Nhục thân ta sanh rồi diệt, không thể làm ô nhiễm tới CHÂN THÂN bất sanh bất diệt hằng thường là Pháp Thân của ta được. Giác ngộ rồi, Ngài Dược-Vương vô cùng hoan hỷ và biết ơn Thầy mình. Bởi đã hoàn toàn giải thoát khỏi xác thân tứ đại nên Dược-Vương Bồ Tát đã an nhiên, tẩm các loại hương thơm tinh sạch trên nhục-thân mình rồi dõng mãnh tự thiêu để cúng dường sư phụ, tạ ơn vô lượng.

          Là Phật tử, khi tụng Kinh Pháp Hoa tới phẩm này, hẳn là chúng ta đều hiểu rằng Dược-Vương Bồ Tát tự thiêu cúng dường Sư phụ, không phải là Ngài cúng dường tấm nhục-thân tứ đại, mà là cúng dường Sự-Giác-Ngộ siêu tuyệt, vượt lên trên hết thảy mọi ràng buộc, mọi sợ hãi mà Ngài đã đạt được qua sự chỉ dạy của Thầy. Vì sự chứng đắc vẹn toàn đó mà ngọn lửa trên nhục-thân Ngài không phải chỉ là lửa thế gian. Ngọn lửa đó đã là ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp mười phương. Ánh sáng đó mang trí tuệ tới nơi ngu si, mang ấm áp tới nơi lạnh lẽo, mang hiền hòa tới nơi ác độc, mang từ bi tới nơi hận thù. Ánh sáng đó mầu nhiệm như vậy nên ngay khi lửa vừa tắt trên nhục-thân Dược Vương Bồ tát thì Ngài liền lập tức tái sanh làm Thái tử ngay nơi quốc gia đó, để gặp lại được sư phụ là Phật Nhật-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức, khi đó chưa nhập diệt.
          Sáng nay, ngày đầu năm dương lịch, khi tụng kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát, Phật tử cúi đầu đảnh lễ mười phương Chư Phật, để thành tâm hướng về hương linh cố Đại Đức T. Ch. Hỷ, vị Tỳ Kheo vừa dùng nhục-thân mình làm phương tiện hiển lộ Pháp-thân vĩnh hằng thường tại. Phật tử cung kính đảnh lễ Dược Vương Bồ Tát đã mang sự an ủi tới tấm lòng khổ đau, để Phật tử nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn lửa trên thân xác Đại đức T. Ch. Hỷ cũng đang chiếu sáng mười phương, mang Từ Bi tới giáo hóa nơi hận thù ác độc.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008