CON ĐƯỜNG TỈNH THỨC *

Tuyển tập nhạc Phật Giáo của Cư sĩ Trí Tuệ - Nghiêm Đông Quân

Cúng Hương - Tâm Nguyện & Đức Thiện (mp3)

Bát Chánh Đạo - Nghiêm Đông Quân & Thuỵ Long (mp3)

Tỉnh Mộng - Chân Thiền & Mai Thảo (mp3)

Tỉnh Thức - Nghiêm Đông Quân & Xuân Phú (mp3)

Con Đường Chuyển Hoá - Nghiêm Đông Quân & Thuỷ Tiên (mp3)

Hiện Pháp Lạc Trú - Nghiêm Đông Quân & Ngọc Hải (mp3)

Mừng Vu Lan - Nghiêm Đông Quân & Tố Hà (mp3)

Như Nước Đầu Nguồn - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

Chiếc Nhạn Bay Rồi - Tâm Nguyện & Thuỷ Tiên (mp3)

Mười Điều Tâm Niệm - Nghiêm Đông Quân & Ngọc Hải (mp3)

Tứ Diệu Đế - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

Quay Về Nương Tựa - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

 

 

 

* Tựa do trang nhà www.phatgiaodaichung.com  đặt

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008