Giá Trị Của Cuộc Sống

Thị Nguyên

 

Giá trị cuộc sống của mỗi người không nhằm ở giai cấp xuất sanh, không nhằm nơi danh gia vọng tộc, không nhằm nơi học vị bằng cấp, giàu sang hay nghèo hèn.

Hãy sống bằng con tim yêu thương không tì vết. Biết trân trọng sự thật, sự thuần thiện hiền lương, biết xa các việc ác, biết bảo hộ sự sống của mọi người mọi loài.

Hiềm hận, cực đoan, định kiến, cố chấp, hẹp hòi là tự mình khép cửa nẻo về chơn lý, là lấp đường huệ trí, lẩn quẩn trong tham dục, sân hận và si mê Lam Viên cần phải tránh.

Trong bộ A Hàm có kinh “Độn Căn Lợi Căn Không Hai” có câu chuyện đạo thuật lại rằng:

Một hôm có Vương Tử Mãn Hô đến viếng Phật và bạch: - Con từng nghe Tỳ Kheo Châu Lợi Bàn Đặc các căn ám độn, không thể đối đáp cùng hàng Phạm Chí ngoại đạo.

Thế Tôn bảo: - Đừng nên nói vậy, Sự ngờ nghệch của Châu Lợi Bàn Đặc rất có diệu nghĩa. Là bậc thần túc được pháp hơn người, không tập cách đàm luận thế gian.

Mãn Hô nghe nhưng không thấm nhuần đạo ý, nên hôm sau ông cung thỉnh Thế Tôn và chư Tăng, nhưng không mời Châu Lợi Bàn Đặc.

Hôm sau đúng giờ Phật và Thánh chúng đến đông đủ, Vương Tử Mãn Hô muốn đích thân nhận bình bát của Phật để tự dâng cúng. Phật bảo bình bát ngài đã giao cho Châu Lợi Bàn Đặc giữ. Vương Tử muốn Phật sai một tỳ kheo về lấy. Phật dạy muốn cúng dường hãy tự thân đến lấy. Thế nhưng khi Vương Tử Mãn Hô đến nơi, ngài thấy dưới mỗi gốc cây đều có một Châu Lợi Bàn Đặc nên quay lại bạch Phật. Phật dạy đến người ngồi chính giữa khảy móng tay nói rằng: “Đây thật là Tỳ Kheo Châu Lợi xin mời đứng lên”.

Vương Tử Mãn Hô làm đúng như vậy, quả nhiên các Châu Lợi đều biến mất. Sau đó Mãn Hô và Châu Lợi đều về chỗ Phật. Mãn Hô xin sám hối trước Phật. Phật nhận sự sám hối nầy và giảng thêm: Trong Tăng Đoàn của Ngài, mỗi người sở trường một việc. Dụ như A Nan đa văn đệ nhất, Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông, Châu Lợi Bàn Đặc thần túc xoá ám độn độ người… Cho nên sau nầy A Nan và Bàn Đặc đều bay lên hư không mà diệt độ có nghĩa hai pháp Lợi Độn chỉ là một không hai vậy.

Đến đây Vương Tử Mãn Hô quay về Châu Lợi Bàn Đặc cầu xin sám hối và tuỳ thuận cúng dường, nguyện không tái phạm. Châu Lợi Bàn Đặc đáp: - Cho phép Vương Tử sám hối, sau chớ tái phạm. Phỉ báng hiền thánh phải đoạ ba đường ác. Vương Tử nên nhớ.

Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng Lam Viên thì phải nhớ cho, khi Phật thị hiện niết-bàn, A-Nan vẫn chưa chứng A La Hán quả. Còn tại vườn Trúc Ca-La-Đà Châu Lợi Bàn Đặc đã liễu chứng vô sanh. Phật pháp vô thượng và diệu ngọt biết bao. Lam Viên chúng ta phải ghi nhớ vâng làm mới không cô phụ bản hoài của chư Phật./.


THỊ NGUYÊN

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008