LẠY PHẬT CON XIN TRỞ VỀ

Thanh Thanh

 

 

Lạy Phật! Con là người lạc đạo

Bên bờ mê muội mãi đi hoang…

Ðến nay mới tỉnh cơn khờ khạo,

Thấy được Chân Như Ánh Ðạo Vàng.

 

Từ cõi vô minh qua ảo nhãn

Con nhìn vọng tướng, lắng ngoa ngôn:

Chân tâm, huyễn biện gây tương phản;

Thực thể, tà tư: xác lộn hồn!

 

Khoa học loài người càng tiến bộ

Thì càng xác tín Ðạo Mâu-Ni.

Ðời mà với Ðạo cùng đồng bộ

Thì chúng sinh lo khổ hải gì!

 

Muốn thích nghi Ðời vào với Ðạo:

Trên Ðời chỉ một Ðạo Như-Lai!

Ba nghìn thế-giới mình thông-thạo,

Chỉ một nhân hoàn chúng đã sai!

 

Lạy Phật! Con xin về với Phật,

Thành tâm sám hối dưới tòa sen.

Cầu cho thập loại trong trời đất

An lạc thân tâm trước cửa Thiền...

 

THANH THANH (Lê Chân Nhân)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008