TỪ BI TAM MUỘI THUỶ SÁM PHÁP

Cố Thượng Tọa THÍCH CHƠN THỨC trì tụng

(new edition 2009)

 

 

CD 1 - Quyển Thượng

Audio 01 (mp3)      -      Audio 02 (mp3)

 

 

CD 2 - Quyển Trung

Audio 03 (mp3)      -      Audio 04 (mp3)

 

 

CD 3 - Quyển Hạ

Audio 05 (mp3)      -      Audio 06 (mp3)

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008