Tuyển tập 15 bài viết

Mùa An Cư Kiết Hạ

năm Canh Dần 2010

TNT Mặc Giang

 

01.  Theo chân Đức Phật

02.  Tịch diệu chơn thường

03.  Huyền nhiệm Đạo Mầu

04.  Hoa Tạng huyền môn

05.  Ba tháng An Cư

06.  Cũng vì độ sanh

07.  An Cư Kiết Hạ

08.  An trụ Nhà Xưa

09.  Bồ Đề độc chiếu

10.  Tiếng nói Vô Ngôn

11.  Cư trần lạc đạo

12.  Tay trắng trắng tay!

13.  Nhớ thời Đức Phật

14.  Sống đời phụng sự

15.  Nhớ về Đức Phật

 

Theo chân Đức Phật

 

Ôi nhớ làm sao thuở Phật tiền

Y vàng rợp sắc trong Nhà Thiền

Tăng Ni đệ tử đồng câu hội

Kiết Hạ An Cư pháp bảo viên

 

Ba tháng An Cư trụ một nơi

Giới trường đã mở đâu cần mời

Tăng Ni tự động xin tìm đến

Trưởng tử Như Lai tự biết thôi

 

Thúc liễm thân tâm rèn giới đức

Trau dồi tánh thể luyện chơn kinh

Nguyện Báo Phật ân gìn huệ mạng

Truyền lưu thế thế độ mê tình

 

Nhập thế, thật ra xuất thế thời

Con thuyền Bát Nhã đã ra khơi

Châu du bốn biển trong trần thế

Cứu độ sinh linh, vớt vạn loài

 

Xuất nhập phi thường chuyển hóa duyên

Mau mau khách lữ bước lên thuyền

Xa rời biển khổ trầm luân mãi

Bờ Giác đây rồi ngự diệu liên

 

Hoa Sen thơm ngát tỏa phương đài

Hành giả du phương khách vãng lai

Mặt mũi xưa nay đâu diện mục

Minh châu rực sáng tựa ban mai

 

An Cư Kiết Hạ luyện châu thân

Giới đức tinh nghiêm tánh thể chân

Đã đến nhà rồi đừng hỏi nữa

Hư không đom đóm tựa phù vân

 

Lông rùa sừng thỏ chẳng can chi

Lìa ngữ lìa ngôn nắm ý hì

Bản sở không xa rời tự tánh

Tâm như khai mở lý huyền vi

 

Chuyện xưa gió động phướng tơi bời

Tứ chúng nhìn đi ai có lời

Phướng động hay cho rằng gió động

Chẳng vì phướng gió bởi tâm thôi

 

An Cư là thế mới Cư An

Lạc đạo cư trần vốn Lạc Bang

Lục độ bản hoài tùy thế nhập

Thật ra xuất thế bất thời khan

 

Trưởng tử Như Lai rõ ý này

Ba rừng giáo lý nắm trên tay

Phật trao tâm ấn từ đây vậy

Tổ Tổ truyền thừa chẳng đổi thay

 

Có xưa mới có đến ngày nay

Nay giữ mai gìn chẳng đổi thay

Thế thế thời thời nhưng bất biến

Truyền lưu quá khứ tận tương lai.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Tịch diệu chơn thường

 

An Cư Kiết Hạ giới trường

Tăng Ni tứ chúng muôn phương tựu về

Bảo ban sách tấn vỗ về

Bước lên bờ giác, bến mê xa rời

Đèn tâm đã mở khai rồi

Đuốc tuệ thắp sáng thời thời dõi soi

Ra đi vì đạo cứu đời

Ra đi vì đạo cứu người trầm luân

Lục độ vạn hạnh dấn thân

Chúng sanh khổ hải ân cần thiết thi

Thân sơ bất luận làm chi

Người con của Đạo Từ Bi nhiệm mầu

Nơi nào cần gọi ở đâu

Châu thành đồng nội xa xôi không màng

Nơi nào cần gọi lên đàng

Khó khăn chẳng ngại gian nan chẳng sờn

Bởi nhờ Kiết Hạ điểm son

An Cư sở ngộ thường chơn hiển bày

Giới chuyên, đó chính là Thầy

Diện mục, đó chính mặt mày xưa nay

Đã cầm bửu bối trên tay

Bảo châu như ý tháng ngày tiêu dao

Lợi tha, phát nguyện đi nào

Như Lai áo mặc đi vào trần gian

Đâu đâu cũng nhuận Đạo Vàng

Đâu đâu cũng thấm lời ngàn pháp vương

Con thuyền Bát Nhã thanh lương

Nhập lưu Tứ Thánh lên đường độ sanh

Đền ơn Phật Tổ Cha Lành

Chúng con phát nguyện chân thành khắc ghi

Vì đời, nhủ Đức Từ Bi

Vì đạo, phụng hiến ra đi vô cùng.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Huyền nhiệm Đạo Mầu

 

Chớ hỏi ngày mai ta ở đâu

Hôm nay chính thị chẳng tìm cầu

Có nhân có quả xưa nay vậy

Quá khứ tương lai đó Thoại Đầu

 

Chớ hỏi ngày mai như thế nào

Trước sân đã nở một cành đào

Tới nhà còn hỏi đường chi nữa

Chiếc gậy trên tay nện mấy hèo

 

Bảo châu như ý cầm trên tay

Tự tại thong dong theo tháng ngày

Vào chợ thõng tay buông tất cả

Ruộng đâu vướng bận hỡi trâu cày

 

Mất ngưu nên hớt hãi tìm ngưu

Ngưu mất vòng tròn chẳng vết lưu

Tịch lắng châu viên hoàn tánh thể

Ngưu còn ngưu mất chẳng cần ngưu

 

Hoàn nguyên Bản sở tọa phương đài

Gánh vác nhưng không để dính vai

Hạnh nguyện cưu mang không ngã chấp

Sen Vàng hàm tiếu diệu liên khai

 

Đạo tuyệt siêu nhiên mới Đạo Vàng

Cha Lành một thuở đã An Ban

Người con Đức Phật nên Thủ Ý

Phàm Thánh đồng cư tịnh độ nhàn

 

Sống đời phụng sự thoát trầm mê

Cứu độ chúng sanh mau trở về

Lạc lối lầm đường chi thống nỗi

Nhà Xưa đích thị Đạo Bồ Đề

 

Bồ Đề Lan Nhã Đạo Tràng đây

Tứ chúng đồng đăng câu hội nầy

Báo Phật đền ơn vi diệu pháp

Vì đời phụng hiến, ôi lành thay

 

Phật ân cao cả sâu dày

Chúng con phát nguyện từ nay lưu truyền

Ra đi khắp chốn mọi miền

Sen Vàng hiến tặng diệu liên cho đời

Đạo mầu huyền nhiệm ai ơi…

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Hoa Tạng huyền môn

 

An Cư Kiết Hạ mở rồi

Tăng Ni Phật tử thời thời bảo ban

Nương theo rợp sắc y vàng

Hàng hàng lớp lớp áo lam nối dài

Bước đi từng bước khoan thai

Thong dong tự tại lên đài diệu liên

Từng bước chân, nở đóa sen

Từng bước đi, vi tiếu lên, mỉm cười

Ca Diếp xưa cũng thế thôi

Sen Vàng diệu pháp thời thời điểm hoa

Trung Tôn Phật ngự bảo tòa

Đạo mầu huyền nhiệm chói lòa trần gian

Băng đi thế giới ba ngàn

Chúng sanh độ tận phước hàm sinh linh

Tam đồ mở cửa chuyển mình

Ba Thừa chuyên chở đạo tình thâm sâu

An Cư Kiết Hạ nguyện cầu

Phật ân vi diệu phổ châu Ta Bà

Chúng sanh mong nhớ quê nhà

Đưa đường dẫn lối gần xa trở về

Trở về dưới cội Bồ Đề

Nhiễm ô triền phược não nề tiêu tan

Về đây, sống với Đạo Vàng

Đẳng đeo quán trọ trần gian khổ đời

Về đây, đạo lý tuyệt vời

Bến mê chi nữa hỡi người thế nhân

Bọt bèo giả ảnh phù vân

Tứ sanh lục đạo trầm luân lâu rồi

Kể từ vô thỉ lên ngôi

Chúng sanh lưu lạc nổi trôi vô bờ

Mau mau thức tỉnh bến mê

Trở về Bờ Giác Bồ Đề diệu minh

Tay cầm cam lộ tịnh bình

Tay cầm nhành liễu chúng sinh độ đời

Ra đi khắp chốn khắp nơi

Làm người con Phật tuyệt vời trần gian

Đâu đâu cũng Ánh Đạo Vàng

Thõng tay vào chợ nhẹ nhàng bước đi

Đâu đâu cũng Đạo Từ Bi

Nhân gian an hưởng vô nghì độ sanh

Ngưỡng tôn Từ Phụ Cha Lành

Chắp tay đảnh lễ chân thành chuyên tâm

Ngưỡng tôn Phật nhủ từ ân

Tam Bảo thường trụ pháp âm trường tồn

Sen vàng diệu hữu thường chơn

Huyền Môn Hoa Tạng dấu son vô cùng.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Ba Tháng An Cư

 

Kể từ Phật Đản đến Vu Lan

Ba tháng mùa mưa của mỗi năm

Thời tiết thất thường nơi Ấn Độ

Phật bèn chế pháp Chúng cư an

 

Kiết Hạ một thời Phật đã tuyên

Tăng Ni thất chúng đều đoàn viên

Bốn phương tám hướng đều câu hội

Đồng trụ An Cư dưới cửa thiền

 

Tăng Ni hòa hợp sống an lành

Khắc khắc thời thời hòa kệ kinh

Chuông mõ trầm hùng vang pháp cổ

Thiền môn tỏa thánh đức nghiêm minh

 

Phật Tử tại gia hưởng phước nhờ

Phát tâm tùng Hạ kết duyên sơ

Chân thành học đạo nhuần mưa pháp

Tự độ độ tha mau đến bờ

 

Bỉ ngạn là đâu bát nhã thuyền

Bờ nay sinh tử khổ triền miên

Bờ kia giải thoát vô sinh tử

Cửa Phật đợi chờ khách hữu duyên

 

Hữu duyên hữu sự hữu sinh thời

Vô phước vô duyên chìm nổi thôi

Biển khổ không đường chen lấn mãi

Thênh thang cửa Phật ít ai mời

 

Chúng sanh vô lượng, Pháp vô biên

Cửa Phật từ bi mở mọi miền

Hóa độ tùy duyên nhưng bất biến

Bánh xe diệu pháp chuyển tùy duyên

 

Ta Bà quán trọ khách trần gian

Lần lữa chi đau, kìa Đạo Vàng

Của Đấng Cha Lành chung bốn loại

Mau mau tìm đến sống bình an

 

An Cư Kiết Hạ mở hàng năm

Phật Đạo, trên, cầu thề nguyện hoằng

Dưới, cứu Tam Đồ ly khổ hải

Đêm thanh vời vợi ánh trăng rằm

 

Phật diện chơn thân bóng Phật đài

An Cư Kiết Hạ pháp môn khai

Sen Vàng thơm tỏa trên Bờ Giác

Thế thế truyền thừa chẳng đổi thay.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Cũng vì độ sanh

 

Xe Tam Thừa lồng lộng

Đường Tứ Thánh thênh thang

Mang ánh đạo huy hoàng

Muôn phương đi hóa độ

 

Vì chúng sanh đau khổ

Vì biển đục trầm mê

Nhà xưa quên lối về

Luân hồi trong sa đọa

 

Vì tử sinh nghiệt ngã

Vì nghiệp báo luân hồi

Uế trược luôn đón mời

Nổi chìm ba đường dữ

 

Ta Bà muôn cuộc lữ

Quán trọ khách trần gian

Nên cứ mãi đi hoang

Chưa biết dừng chân lại

 

Phật bản hoài bản nguyện

Thị hiện pháp môn khai

Bốn mươi năm miệt mài

Lưu ba rừng giáo lý

 

Kinh Luật Luận tuyệt mỹ

Phật Pháp Tăng tuyệt luân

Mạng mạch đạo chơn thuờng

Mãi truyền lưu bất diệt

 

Chúng con nguyền tha thiết

Nguyện sống đời dấn thân

Nơi nào chúng sanh cần

Nơi đó chúng con đến

 

Không phân chia quốc độ

Không chủng tộc màu da

Giáo lý của Phật Đà

Dung Tam Thừa Nhị Đế

 

Không lậu thô vi tế

Không ranh giới nghèo giàu

Từ sắt thép chì thau

Luyện minh châu bửu bối

 

Thoát qua ba đường dữ

Vượt sáu nẻo khổ đau

Chỉ có Đạo nhiệm mầu

Quay đầu là bỉ ngạn

 

Như hoa sen thơm ngát

Vươn lên từ bùn lầy

Không ô nhiễm mảy may

Chính là Đạo giải thoát

 

Chờ gì, không dứt khoát

Đợi gì, cứ dây dưa

Hãy lên xe Ba Thừa

Về nhà xưa an trụ

 

Đừng lang thang du thủ

Đừng phiêu ký dế mèn

Dùng đuốc tuệ soi đèn

Phá tan màn tăm tối

 

Hỡi chúng sanh ba cõi

Hỡi vạn loại sáu đường

Đây, Ánh Đạo Pháp Vương

Tam Thừa dung Nhị Đế

 

Một tiếng chuông pháp cổ

Trên, thấu triệt thiên đường

Dưới, địa phủ thông thương

Còn gì nữa vương vương

 

Trầm mê biển khổ khôn lường

Tam đồ bát nạn nhiểu nhương phân kỳ

Ngưỡng tôn Đức Phật từ bi

Pháp thân thường trụ cũng vì độ sanh.

 

Tháng 10 – 2010

TNT Mặc Giang

 

An Cư Kiết Hạ

 

An Cư Kiết Hạ mỗi hàng năm

Pháp Phật chế ra nhất nhất hoằng

Bất luận Nam Truyền hay Bắc Hệ

Giới trường tổ chức thật trang nghiêm

 

Phật sự từng nơi dù thiểu đa

Một khi Trường Hạ được ban ra

Tăng Ni lớn nhỏ đồng câu hội

Sách tấn tựa nương Bóng Phật Đà

 

Chẳng khác như thời Phật tại thế

Chia nhau hành đạo khắp muôn phương

An Cư ba tháng trong Mùa Hạ

Tất cả đồng câu tại Giới Trường

 

Dưới bóng từ nghiêm rợp đạo vàng

Một màu hoại sắc hợp hòa mang

Thân tâm thúc liễm cho nghiêm túc

Giới đức trao dồi tự chỉnh trang

 

“Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời thường an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin Đức Từ Bi thường gia hộ”

 

Gia hộ chúng con nuơng Phật ân

Trau dồi nội lực cho chuyên cần

Mang đi trang trải đường du hóa

Bát chánh tôn thờ nguyện dấn thân

 

Tùy duyên bất biến nguyện viên thành

Bất biến tùy duyên hạnh kỷ canh

Đời Khổ, nguyện lên đường cứu khổ

Đạo Vàng chuyên chở khắp quần sanh

 

Ba tháng An Cư thật nhiệm mầu

Ba rừng giáo lý thấm thâm sâu

Tương chao dưa muối nâu sồng nhuận

Chuông mõ thanh tao, kệ gối đầu

 

Vàng thật phải cần luyện lửa nung

Con đường Tứ Thánh lại cao hơn

Trần gian không lấy gì so sánh

Siêu tuyệt trinh nguyên Ánh Đạo Vàng

 

Cảm cơ tâm niệm Mùa An Cư

Đạo pháp truyền lưu đâu dễ ư

Muốn được trường tồn hằng tấn phát

Vô, vốn thường chơn mới hữu dư

 

Ba tháng An Cư tại Giới trường

Đoan nghiêm diện mạo, tướng đường đường

Oai nghi tế hạnh châu viên thể

Mới xứng làm con của Pháp Vương

 

Tăng Ni, trưởng tử Đức Như Lai

Gương sáng điểm tô bóng Phật đài

Chiếu diệu hào quang soi pháp giới

Tam thừa nhị đế pháp môn khai.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

An Trụ Nhà Xưa

 

Phước như núi phong sương còn xây xát

Đức như biển sương gió còn lở bồi

Bãi phù sinh làm nhịp đập đưa thoi

Không tích tụ sẽ ngày cạn kiệt

 

Trời còn đọa khi tiêu ma phước đức

Tiên còn đày khi lầm lỗi đeo mang

Phàm con người trong lao khổ trần gian

Há không biết, sao gây nhiều nông nỗi

 

Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả

Hèn chi luôn vay trả những trầm mê

Căn nhà xưa thoái thác chẳng muốn về

Đường khổ ải chúi đầu lao đi mãi

 

Gần nhắm mắt mới giật mình hớt hãi

Lúc suy tàn mới thức tỉnh nguồn cơn

Quá muộn màng như ngựa đứt dây cương

Sa bốn vó trong ba đường sáu nẻo

 

Lời Phật dạy lại khinh lờn giải đãi

Nghiệp trầm kha lại trau chuốt phết son

Nên tử sinh lăn lộn mãi đường mòn

Trét đãi bôi trong Tam đồ, Bát nạn

 

Cá khô nước há hốc trên đồng cạn

Tôm lăn quay nghẹt thở dưới sông sâu

Cho tang thương nhồi nhét chật con tàu

Tàu đày đọa chạy trên đường thống khổ 

 

Phật từ mẫn chế An Cư Kiết Hạ

Rèn oai nghi, luyện giới đức tinh nghiêm

Sau Ba Tháng bồi bổ ngọn đèn tâm

Tiếp tục hành trình lục độ vạn hạnh

 

Đâu có dễ bước đi Đường Tứ Thánh

Không nhớ xưa chàng dũng sĩ xuống núi sao

Kính chiếu yêu soi rọi cho thỏa thích đi nào

Chiếu ngược lại chính mình thành ma quỷ

 

Diện mục đâu mà nhìn ra mặt mũi

Tâm đức đâu mà nhìn lại chân thân

Đài hư vinh vốn nghiệt ngã phong trần

Sao nhân thế khéo vẽ vời bào ảnh

 

Tỉnh mộng mau, kẻo thời gian quá muộn

Tỉnh mê mau, kẻo mạng sống không còn

Đừng đợi khi đã cạn kiệt sắt son

Nằm chờ chết mà than trời thổi bộng

 

Hãy sống đi khi con tim còn nóng

Hãy nhìn đi khi con mắt biết thương

Đừng lần lữa cho tới lúc cuối đường

Hầm gai góc chui u đầu bể trán

 

Tỉnh mộng đi khi suối nguồn chưa cạn

Tỉnh mê đi khi mạng mạch chưa khô

Đừng trơ trơ cho nứt nẻ ao hồ

Rồi hớt hãi trước lụn tàn khô khốc

 

Người biết tu, không ái ngại đồi dốc

Người biết tu, không lo sợ sơn khê

Đến hay đi, thật sự là lối về

Căn nhà xưa vẫn hằng nhiên an trụ.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang   

 

Bồ Đề độc chiếu

 

Trong đầm mới có hoa sen

Ngoài đầm đi kiếm khung thềm hoang vu

Vén lên một áng mây mù

Trăng trong sáng tỏa thiên thu đây rồi

Trược ô phiền não đầy vơi

Bồ Đề nẩy lộc đâm chồi trổ bông

Nương sắc, hiển lộ tánh không

Nương vô, diệu hữu tương đồng khác chi

Không cần chữ nghĩa cao kỳ

Sai ly biệt dặm một đi muôn ngàn

Không cần nhung lụa giàu sang

Nâu sồng áo vải thanh bần tương chao

Hoa mai nhất dạ đêm nào

Lại thêm trước ngõ cây đào còn nguyên

Từ trong biển khổ não phiền

Bồ đề tọa hạ châu viên chơn thường

Trong đầm Sen ngát mùi hương

Ngoài đầm trét phấn phơi sương nắng chiều

Trong đầm Sen tỏa nguyên siêu

Ngoài đầm bào ảnh bọt phiêu bụi mờ

Chắp tay hai tiếng Nam Mô

Càn khôn kinh ngạc hư vô rợn hồn

Bồ Đề Vô Thọ ửng son

Ngàn năm độc chiếu vẫn còn thiên thu.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Tiếng nói Vô Ngôn

 

“Hữu sinh hữu tử hữu luân hồi

Vô sinh vô tử vô khứ lai

Pháp thân diệu hữu chơn chơn thể

Minh châu sương trắng ảnh ngân mai

 

Sinh tử xưa nay chẳng tử sinh

Sắc không vô nhị bóng lưu hình

Suy tư trầm tích chi cho khổ

Sừng thỏ lông rùa, chợt lặng thinh

 

Nhà xưa bảo sở nói về nhà

Nắm bắt thâm sâu ý Phật Đà

Bèn nhắc nhà xưa lưu luyến vậy

Pháp thân vi diệu đâu không nhà

 

Ba ngàn thế giới kẽ chân lông

Vũ trụ càn khôn hạt cải lồng

Sắc tức thị không, không thị sắc

Tuyệt luân phi mã nhẹ hơn bông

 

Ba tâm, xin hỏi điểm tâm nào

Không một, không ba, diễm tuyệt sao

Đừng hỏi một tâm nào sẽ điểm

Phướng bay gió động gởi chiêm bao

 

Thiên thu vời vợi bóng trăng ngà

Trăng gác đầu non bóng nguyệt tà

Trăng có già non hay khuyết nguyệt

Trăng cười, đi hỏi chị Hằng Nga

 

Niêm hoa vi tiếu mỉm hoa cười

Ca Diếp ấn tâm Nhất Tổ thôi

Từ một nụ cười dung Nhị Đế

Nói ra mắc kẹt mở chi lời

 

Bồ đề vô thọ bồ đề chơn

Lục Tổ Huệ Năng ấn dấu son

Thần Tú giật mình còn ngoại giới

Vào nhà im lặng nói vô ngôn.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Cư trần lạc đạo

 

Người lên suối tắm trăng ngàn

Ta vào trần thế trên đàng dạo chơi

Người rung Hoa Tạng tuyệt vời

Ta vào nhân ải nơi nơi thắm tình

Người ngân diệu hữu chơn kinh

Ta ngân pháp cổ thinh thinh Đạo Vàng

Người lên rừng núi thênh thang

Ta vào đồng nội xóm làng xa xôi

Người vui phố thị sáng ngời

Ta vui đom đóm soi đời đêm đen

Chỉ một bấc lửa làm đèn

Phiêu lưu chi mãi dế mèn đi đâu

Dòng sông bến lở cát bồi

Bắt nhau qua lại nhịp cầu thân thương

Cái quan cũng một con đường

Đi vào xóm nhỏ quê hương thái hòa

Từ trong sỏi đá nở hoa

Tiếng đau chợt bỗng chói lòa tinh anh

Cam lồ nhành liễu trong lành

Hương thơm vị ngọt treo cành tầm không

Vô Ưu một đóa đơm bông

Vô chungvô thỉ vô tâm vô nghì

Nói lên hai tiếng Từ Bi

Cư trần lạc đạo ai vì cho ai!

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Tay trắng trắng tay!

 

“Ba rừng giáo lý còn lưu lại

Cho đến bây giờ vẫn trắng tay

Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn

Hay trăng còn đợi bóng đêm rằm”

 

Ba trăm pháp hội chuyển Tam Thừa

Ba cổ xe chuyên chở đủ chưa

Bát nhã thuyền du đăng bỉ ngạn

Chúng sanh khổ hải nói sao vừa

 

Nhớ thương Đức Phật quá đi thôi

Thị hiện độ sanh cả cuộc đời

Cổ Thọ Sa La chừ vắng bóng

Tám mươi năm Núi Tuyết đầy vơi

 

Bốn lăm năm hóa độ du phương

Chân đất đầu trần gội gió sương

Ngày thọ một thời không quá ngọ

Từ bi thánh đức thật phi thường

 

Chánh pháp châu viên nhập Niết Bàn

Từ đây đệ tử chia hai đàng

Bắc Nam hai hướng truyền lưu vậy

Bốn biển năm châu rợp Đạo Vàng

 

Mang Đạo Từ Bi đi bốn phương

Vì đời cứu khổ nguyện lên đường

Trên đường lục độ đi đi mãi

Cảm tạ thâm ân Đấng Pháp Vương

 

Thỏng tay vào chợ trắng chi tay

Nhạn quá tầng không chẳng mảy may

Bóng nguyệt dòng sông vô dấu tích

Chơn thường tịch tịnh gió ngàn bay

 

Mây trắng thong dong giữa đất trời

Trời xanh chẳng bận áng mây trôi

Xưa nay trong vắt thiên thu vậy

Mây trắng trời xanh vẫn thế thôi.

 

Nhớ 4 câu của Ngài Thiện Hoa,

xin viết bài này.

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Nhớ thời Đức Phật

 

Nhớ thời Ấn Độ xa xưa

Vào ba tháng Hạ mùa mưa ngập tràn

Mưa rơi trên đỉnh Tuyết băng

Mưa sa man mác Sông Hằng nước dâng

Phật Đà từ mẫn bi lân

Bèn chế Diệu pháp ân cần thiết thi

Khế cơ khế lý tức thì

An Cư Kiết Hạ cũng vì quần manh

Chư Tăng tránh phạm sát sanh

Côn trùng vô số sôi sinh nở đầy

Chỉ mành treo mạng buông dây

Cũng là kiếp sống đọa đày sinh linh

Phật ân từ ái thương tình

Cho hàng đệ tử giữ mình trắng trong

An Cư Kiết Hạ tuyên xong

Chư Tăng hớn hở trong lòng hỷ hoan

Khi thời Tịnh xá Kỳ Hoàn

Khi thời Trụ xứ Đạo tràng Trúc Lâm

Chư Tăng câu hội hơn ngàn

Đệ tử tùng Hạ số càng cao hơn

Ngẫm rằng chỗ ngủ giản đơn

Miếng ăn miếng uống cúng dường sao đây

Vậy mà Pháp Phật sâu dày

Đâu cũng vào đấy thiết bày trang nghiêm

Chư Tăng câu hội đoàn viên

Mỗi năm mới gặp cơ duyên một lần

Trên thời báo bổ Phật ân

Dưới thời thúc liễm thân tâm tinh tường

Giới tánh giới tướng đường đường

Phước sanh huệ mạng chơn thường pháp thân

An Cư từ đó ân cần

Kiết Hạ từ đó góp phần thực thi

Truyền lưu Đạo lý Từ Bi

Hăm sáu thế kỷ không gì đẹp hơn

Phật Từ khắc dấu triện son

Muôn đời gìn giữ trăng tròn thiên thu.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Sống đời phụng sự

 

An Cư Kiết Hạ đạo trường

Trên thời tạ lễ Pháp Vương

Dưới thời từ bi tế độ

Tinh nghiêm giới đức đường đường

 

Mùa Hạ ba tháng An Cư

Nhận chân hai chữ hữu dư

Pháp thân thường hằng an trụ

Không ngoài thuật ngữ Tâm Như

 

Tăng Ni, Phật tử đồng câu

Ngày đêm sáu khắc nguyện cầu

Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ

Tam Thừa, Nhi Đế minh châu

 

Đạo Phật là Đạo Từ Bi

Thiêng liêng bất khả tư nghì

Xa rời điên đảo vọng tưởng

Tự mình thắp đuốc mà đi

 

Tịnh Độ, Phàm Thánh đồng cư

Nói thật, đừng nói cái hư

Im lặng, nói năng, như pháp

Chỉ còn có một chữ Như

 

Như tâm, như ý, như thường

Pháp âm, pháp vũ, pháp vương

Như tướng, như thể, như dụng

Có chi hỏi lối tìm đường

 

Đã về an trụ nhà xưa

Pháp luân vận chuyển Ba Thừa

Dung thông chơn đế tục đế

Lung linh mạng mạch Tào Khê

 

An Cư, gieo rắc Đạo Vàng

Kiết Hạ, hạnh nguyện cưu mang

Nguyện sống cuộc đời phụng sự

Đạo tình đạo vị chứa chan

 

An Cư, gieo rắc Đạo Mầu

Kiết Hạ, hạnh nguyện thâm sâu

Mạnh bước lên đường cứu độ

Khắp cùng bốn biển năm châu.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Nhớ về Đức Phật

 

Ta ra đi Hoàng Cung đang ngái ngủ

Ca Tỳ La ru giấc điệp Kinh Thành

Sa Nặc ơi, hãy vượt thoát cho nhanh

Kẻo trời sáng, chậm chân không kịp nữa

 

A Nô Ma rì rào khua sóng vỗ

Thái Tử tự mình cắt tóc xuất gia

Ngươi trở về tâu lại với Vua Cha

Cả thê nhi cùng hoàng thân quốc thích

 

Ta xuất gia chỉ vì một mục đích

Tầm cho ra đạo lý chứng vô sanh

Độ mê tình, độ tất cả quần manh

Sống lạc lõng trong đêm mờ tăm tối

 

Sáu năm trường gội mình trên Núi Tuyết

Đội nắng mưa sương gió giữa rừng già

Tu khổ hạnh chỉ còn xương bọc da

Nhìn châu thể chúng con rưng giọt lệ

 

Ni Liên Thuyền lại thì thầm muôn thuở

Bồ Đề tòa đan cỏ kết nhất như

Tại nơi đây nếu không chứng Đạo ư

Thà thịt nát xương tan, chứ không rời tọa cụ

 

Thất thất tham thiền, Ma Vương chế ngự

Bốn chín ngày đêm, độc chiếu Vô Sinh

Hào quang năm sắc, ngời sáng quang minh

Lục thông chứng đắc, rọi soi kim cổ

 

Bốn mươi lăm năm, châu du hóa độ

Ba rừng giáo lý, vận chuyển Tam Thừa

Đầu trần chân đất, dãi nắng dầm mưa

Đi cùng khắp mọi miền bao la Ấn Độ

 

Đại giác giác tha, giác hạnh viên mãn

Thất chúng hàng hàng, ngưỡng phục đồng quy

Ngài cũng đã tám mươi tuổi thọ suy vi

Thời tịch tịnh Niết Bàn giờ đã điểm

 

Sa La Song Thọ, núi rừng im tiếng

Đệ tử, môn đồ, nín thở lặng thinh

Tam thập tam thiên, thảng thốt giật mình

Đấng Thiên nhơn Sư, sắp tịch băng thường chiếu

 

Cùng khấu đầu xuống cõi Ta Bà nặng trĩu

Đức Thế Tôn lòng từ mẫn bi lân

Các con ơi hãy nghiêm mật tinh cần

Như Lai dạy đã tận tường rốt ráo

 

Giờ chỉ còn đôi lời, Ta Di Giáo

Các con hãy lắng nghe, và thực hiện từ nay

Giới luật trang nghiêm, đó chính là Thầy

Thắp đuốc mà đi, chính là bạn lữ

 

Ta trụ thế, cũng không còn một chữ

Bởi Như Lai đã giảng dạy hết rồi

Có còn gần nhau, trìu mến thế thôi

Các con đã lớn, và giờ ta đi đã điểm

 

Đại Bát Niết Bàn, đất trời rung chuyển

Sa La nhập diệt, rơi rụng trăng sao

Các bậc Thánh Tăng, ướt đẫm lệ đào

Huống chi Thất Chúng, Thế Tôn Thích tử

 

Tiếng tụng niệm Thích Ca Mâu Ni lan tỏa

Hòa nhịp vang rừng núi thắp linh thiêng

Tiếng Nam Mô Từ Phụ lan tỏa mọi miền

Lan đi mãi từ hai mươi sáu thế kỷ

 

Xin ngưỡng nguyện Đức Ta Bà Giáo Chủ

Gia hộ cho thế giới được hòa bình

Gia hộ cho nhân loại sống hòa minh

Cứu độ cửu hữu hàm linh, đăng bỉ ngạn

 

Đức Từ Bi nguyện đời đời sáng lạng

Ánh Đạo Vàng gieo rắc khắp muôn phương

Ba ngàn thế giới, sáu nẻo ba đường

Chắp tay đảnh lễ Đức Từ Tôn Mâu Ni Phật

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008