ĐẠO...

Huệ Trí - Trần Thế


        Nhìn trời đất bao la, thiện nam suy nghĩ: "Sơn hà đại địa lì trơ ra đó chỉ vì Ta  không thoát được vòng sanh tử".

Thiện nam tìm đến thiền sư hỏi lẽ:

- Bạch sư, có thể thoát được vòng sanh tử không?

Thiền sư nhìn trừng trừng vào mắt thiện nam:

- Ngươi đang ở "Sanh" mà hỏi Ta, hay đang ở "Tử" mà hỏi Ta? Nói mau.

Thiện nam chưng hửng cúi đầu bỏ đi về.

Thiền sư nhìn theo: "… Đường đi còn đây, người về đâu..."


                                                                     Huệ Trí - Trần Thế

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008