THÔNG TIN & MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ

KHOÁ TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU KỲ 22

TỔ CHỨC TẠI NEUSS - ĐỨC QUỐC NĂM 2010

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin Kết thúc Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 22 (pdf)

 

Thông báo Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 22 (pdf)

 

Phiếu ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 22 (pdf)

 

Ủng hộ Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 22 (pdf)

 

Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 22 đã tìm được địa điểm (pdf)

 

Kỷ yếu 20 năm Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu 1989 - 2008 (pdf)

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008