PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

 

 Audio Phát Nguyện Quy Y Tam Bảo (Pali - mp3) 

Pāli:

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi,

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

 

               Sanskrit:

                           

 

                                 Việt ngữ:

                                 Nguyện Quy Y Phật,

                                 Nguyện Quy Y Pháp,

                                 Nguyện Quy Y Tăng.

 

                                                   English:

                                                   I take refuge in the Buddha,

                                                   I take refuge in the Dharma,

                                                   I take refuge in the Sangha.

 

                                                                              Chinese:

                                           帰依佛.

                                           帰依法.

                                           帰依僧.

 

 

        Audio Taking Refuge in the Three Jewels (Pali - mp3)         

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008