Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment.

 

LÒNG TỐT GÕ CỬA AN BÌNH

Phan Trang Hy

 

Lòng tốt gõ cửa trái tim

Lòng ta ngập tràn an lạc

Lòng tốt gõ cửa mùa xuân

Thiên nhiên ngập tràn hương sắc.

 

Lòng tốt theo nhịp đồng hồ

Thảo thơm lòng ta đến lạ

Và theo trong từng hơi thở

Ta cùng trời đất giao hoà.

 

Lòng tốt trong công mẹ cha

Trong chữ Thầy truyền cho trẻ

Trong từng miếng cơm trời trao

An bình theo lời kinh khổ.

 

Lòng tốt có khắp mọi nơi

Như đời có hoa dâng mật

Như cây dâng đời quả ngọt

Như lòng Trời Phật thương đời.

 

Lòng tốt tắm sạch đời ta

Thấy ngày mỗi ngày đến lạ

Thản nhiên nhẩm tính đếm số

Đời dài như thể sát na…

 

Xuân Tân Mão 2011

Phan Trang Hy

 

*** Thiên tài vật lý Albert Einstein: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo hoàn vũ. Tôn giáo này phải vươn lên khỏi một Thượng Đế cá thể và tránh các giáo điều và một nền Thần Học. Tôn giáo này phải bao gồm cả thiên nhiên giới và tâm linh giới, và phải dựa vào một ý thức tín ngưỡng phát xuất từ kinh nghiệm của cả vật chất lẫn tinh thần, và dựa trên một thế hợp nhất có ý nghĩa. Phật Giáo chính là tôn giáo đáp ứng được tất cả những mô tả vừa kể… Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được với các nhu cầu của nền khoa học hiện đại, thì đó chính là Phật Giáo. Phật Giáo không cần phải tu chính để chối bỏ những quan điểm của mình mà theo khoa học, vì Phật Giáo vừa bao gồm khoa học vừa vượt xa quá khoa học.”*** “The religion of the future will be a cosmic religion.  It should transcend a personal god and avoid dogmas and theology.  Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual and a meaningful unity.  Buddhism answers this description... If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to surrender its views to science, because it embraces science as well as goes beyond science.” said Albert Einstein.
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008