GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East “E” Street., Ontario , CA 91764 – U.S.A.

Tel. & Fax: (949) 986-2433

 --------------------------------------------------

 

CÁO BẠCH

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

          Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử,

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung kính cáo bạch:

Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh, hiệu Thích Trí Chơn, đời thứ 43 Thiền Phái Lâm Tế, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1933 (Quý Dậu), tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam,

- Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN,

- Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,

Đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày mùng Mười tháng Hai năm Tân Mão), tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ, thế thọ 79, hạ lạp 46.

Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 4 giờ chiều thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày 13 tháng 2 năm Tân Mão).

Lễ Di Quan và Trà Tỳ vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày 16 tháng 2 năm Tân Mão).

Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức trong mười phương nhất tâm hộ niệm và cầu nguyện Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Nay cáo bạch,

Santa Ana, ngày 14 tháng 3 năm 2011,

T.M Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng

(ấn ký)

Sa Môn Thích Thắng Hoan

 

Cáo bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (pdf)

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 

Cố Đại Lão Hoà Thượng THÍCH TRÍ CHƠN (1933 - 2011)

- Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

- Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008