GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LIÊN CHÂU

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP

CHÙA PHÁP HOA

20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia

Tel 61-8-84478477 ; Fax 61-8-82401758

-----------------------------------------------------------

Phật lịch 2554, Úc Châu ngày 16 tháng 3 năm 2011

 

THÀNH TÂM TƯỞNG NIỆM

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Âu Châu, Úc Châu, Gia Nã Đại vừa được tin từ Văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cáo bạch Trưởng lão Hòa Thượng THÍCH TRÍ CHƠN

- Nguyên Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

- Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ 

đã xả báo thân an tường thị tịch vào ngày 14 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày Mồng Mười tháng Hai năm Tân Mão tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, 79 niên thế thọ, 46 Hạ lạp.

Hòa Thượng Thích Trí Chơn đã tận tụy suốt cả cuộc đời hy hiến cho Đạo pháp và Dân tộc trong lãnh vực văn hóa: 

- Nhà học giả kiêm dịch giả Phật học ưu tú

        - Nhà nghiên cứu các Thánh tích, lịch sử Phật Giáo các nước Đông Nam Á

        - Cố vấn Lãnh đạo tinh thần cho hàng chục Cộng Đồng Phật Tử và Chùa, Tự viện các Hội Phật Giáo Việt Nam tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.  

Sự viên tịch của Hòa Thượng là một mất mát lớn lao cho Phật Giáo Thống Nhất nói chung, trong lúc con thuyền Giáo Hội đang gặp cơn phong ba bão táp mà Ngài là một Thành viên trung kiên để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tựu thành.  

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  bốn châu lục nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập Ta bà để tiếp tục sứ mạng Như Lai sứ giả cho vận mệnh Phật Pháp trường tồn. 

Thành kính phân ưu đến Hòa Thượng Trưởng Ban Tang Lễ cùng Môn đồ Pháp quyến, và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Châu, Âu Châu, Gia Nã Đại sẽ cử đại diện đến dự Tang Lễ, góp phần cầu nguyện Giác linh cố Hòa Thượng nhập lưu Thánh quả.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

        Chánh Văn Phòng Điều Hợp

(ấn ký) 

Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ

 

Chân dung Hoà Thượng THÍCH TRÍ CHƠN

- Nguyên Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

- Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ

- Khai Sơn Chùa Linh Mụ - Stone Mountain, Georgia – Hoa Kỳ

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008