NGHI THỨC CUNG TIẾN GIÁC LINH

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO AN

 

Đại Lão Hoà Thượng THÍCH BẢO AN

(1914 - 2011)

                        - Trưởng Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Bình Định

                        - Thành viên sáng lập Tu Viện Nguyên Thiều – Bình Định

                        - Viện chủ Tổ Đình Phổ Bảo – Bình Định

(Trích từ PHÁP SỰ KHOA NGHI VIỆT NGỮ của Hòa Thượng THÍCH HUYỀN QUANG)

 

Tiết thứ lâm diên:

- Chuông trống Bát nhã

- Cử nhạc khai đàn

- Chủ lễ lâm diên

- Cử nhạc tham lễ

 

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – VỊNH KHAI DIÊN:

Niết bàn một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng

Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.

Người đi dấu vết chưa nhòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng,

Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,

Tôn phong Tổ ấn gửi cùng non sông.

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ

Một lòng chí thành làm lễ.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – CỬ TÁN HƯƠNG:

Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

 

- CHỦ  LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN DƯƠNG ĐẠO NGHIỆP: (quỳ bạch:)

Kính bạch giác linh Đại lão Hòa thượng!

Chúng tôi thiết nghĩ Đại sư – Người:

Cùng Tổ ngộ lòng thiền,

Trong cửa Tôn ông vâng lời thọ ký.

Và, vì người khai Phật trí

Tại Tổ Đình Phổ Bảo (Hưng Khánh), dựng nghiệp độ sanh.

Nhớ giác linh xưa!

Dòng họ thế gia,

Môn phong Nho giáo,

Tuổi thơ nhập đạo,

Chí lớn xuất trần.

Thế rồi, Người:

Theo Thầy học đạo chuyên cần,

Và, cùng chúng tu thân tinh tấn.

Vuông tròn bổn phận,

Phục dịch chúng Tăng,

Đầy đủ khả năng,

Dắt dìu Phật tử.

Vì vậy, Người được:

Thầy Tổ truyền y bổ xứ,

Phổ Bảo trác trích trụ trì.

Rồi từ đó, Người bắt đầu sống cuộc đời:

Một bát ba y,

Xuân thu du hóa,

Chín tuần mười hạ

Năm tháng tịnh tu.

Người có nhiều:

Chư sơn đại chúng đồng du,

Và không ít:

Phật tử mười phương quy ngưỡng,

Ngôi sơn môn: phương trượng,

Hàng hải chúng: trung tôn.

Giềng mối pháp môn,

Cột rường đạo giáo,

Chơn tâm hạo hạo,

Pháp tướng nguy nguy

Hưng Khánh thiệu phái truyền y,

Phổ Bảo kế đăng tục diệm.

Việc Phật đảm đương hộ niệm,

Chuyện đời chia sẻ đỡ nâng.

Kiến thiết Tu viện góp phần,

Quản trị Nguyên Thiều chung sức

Biết bao công đức,

Nhiều lắm nghĩa nhân!

Suốt đời học đạo an bần,

Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.

Hoằng dương Phật giáo,

Hàng phục ma quân

Xử thế đãi nhân,

Tiếp tăng độ chúng.

Tham thiền lễ tụng,

Giữ nước giúp dân,

Oai nghi tề chỉnh mười phần,

Giới hạnh trang nghiêm muôn vẻ.

Lợi danh sạch sẽ,

Thân thế phôi pha,

Ai biết long xà,

Nào hay phàm Thánh.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – PHẨM BÌNH:

Kính thưa giác linh Đại lão Cao Tăng!

Chúng tôi nghĩ: tâm tư và trách nhiệm của người có thể nói:

Vai nặng trĩu tôn phong một gánh,

Chân gập ghềnh Tổ ấn hai vai,

Hàng nhập thất Như lai,

Bậc xuất gia Bồ Tát.

Thế rồi việc gì đã xảy ra?

Thật vô khả nại hà!

Thế là: Phổ Bảo truyền đăng gió tạt,

Hưng Khánh tục diệm khói tan.

Từ nay, cân bình vắng bóng Tăng hàng,

Và, áo mão mờ trang giáo phẩm.

Nhớ thuở nào Thiền sàng suy gẫm,

Nghĩ giờ này linh tọa bàng hoàng,

Quyền thiệt mơ màng

Hiện tàng phưởng phất,

Ở đi còn mất,

Bối rối phân vân!

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – cảm thán và nguyện cầu:

Than ôi! Một thuở dời chân,

Người nỡ xuôi tay dìu dắt,

Nghìn thu vắng mặt

Thầy đành nhắm mắt giã từ.

Nhưng biết sao giờ?

Chúng tôi và tang quyến chỉ biết nguyện cầu cho Người:

Ngắm phương trời lên cõi vô dư,

Dò dặm đất vào thành bất thối.

Đúng vậy:

Lá rụng về cội,

Nước chảy ra khơi,

Ta bà xả báo một đời,

Phật quốc nở hoa chín phẩm.

Và đứng trước tình cảnh biệt ly này:

Tiếc thương nào cấm,

Đau xót ai ngăn.

Chí thành hiến cúng hoa đăng,

Cung kính đáp đền ơn đức

Muôn phần thổn thức,

Một bức khốc văn.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Như Ngài đã biết:

Cội tùng vằng vặc bóng trăng,

Chờ người hỏi đạo

Khóm trúc vi vu tiếng sáo,

Đợi kẻ gọi hồn.

Nhưng nào ai biết:

Hỏi đạo, gọi hồn

Tùng trúc bao giờ thành Phật?

Nầy người, ấy vật

Trí ngu mấy thuở ngộ Tâm?

Giác ngộ bỡi mê lầm,

Niết bàn từ sinh tử.

Đôi lời pháp ngữ,

Nửa kệ Phật ngôn,

Xin nhắc nhở chân hồn

Mong mặc nhiên tự ngộ.

 

- TẢ BẠCH HẠ PHỦ XÍCH – THỈNH LÂM DIÊN:

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Sám sư vừa cúng dường cam lộ,

Linh giác đà nạo thọ hưởng diên.

Đến đây và giờ nầy:

Trước linh đài hiếu chúng kiền thiềng,

Giữa pháp hội pháp sư bái thỉnh

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – SƠ THỈNH: (nối dòng họ Thích)

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Phụng trì pháp ấn, tọa vị Phật đường,

Giữ gia phong họ Thích miên trường,

Truyền tổ nghiệp dòng thiền vĩnh viễn.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, Phổ Bảo đường thượng, húy thượng THỊ hạ HUỆ, hiệu Bảo An, Tân tịch Bổn sư, Đại lão Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Hương lòng vừa bén, linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay, nguyện xin chứng giám

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁI THỈNH: (Trụ trì ra đi – để lại)

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Cô thân muôn dặm, một bát ba y,

Gió mưa mờ xóa gót người đi

Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, Phổ Bảo đường thượng, húy thượng THỊ hạ HUỆ, hiệu Bảo An, Tân tịch Bổn sư, Đại lão Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Làng xưa còn nhớ, chùa cũ chưa quên,

Nghi trượng cung nghênh, uy linh quang giáng

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TAM THỈNH: (Trụ trì đi đâu về đâu)

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Nước trong trăng sáng, ruộng phước nhà thiền,

Theo Tôn sư quảy dép Tây thiên,

Và, từ đại chúng treo bình Đông độ.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng THỊ hạ HUỆ, hiệu Bảo An, Phổ Bảo đường thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Linh đài an tọa, thiền thất cao cư,

Ná bộ hữu dư, cao đăng vô ngại

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Nam mô đăng bảo tọa Bồ tát. (3 lần)

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – VỊNH 1: (Vấn tấn quang lâm)

Hơn mười vạn dặm tự trời Tây,

Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy,

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại

Xin Thầy an tọa xuống đài mây.

 

- KỆ TRÀ:

Đài mây Thầy an tọa,

Chứng minh công đức này,

Trời Tây muôn ức dặm

Đàn chỉ tức về đây.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – XƯỚNG SỚ:

Nguy nguy tăng tướng,

Hạo hạo uy quang,

Thiên thượng nhơn gian

Tùy duyên ứng cúng.

Nay có hiếu chúng,

Thiết lễ an linh,

Tỏ tấc hiếu tình

Sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh!

 

- TUYÊN SỚ:

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Chúng tôi cung kính nghe rằng:

Cao Tăng đức lớn,

Ứng cúng khắp trong đời

Đại chúng lòng hèn,

Nhiệt thành thông ngoài cõi.

Tháng năm mòn mỏi,

Ơn đức sắc son.

Sớ rằng!

Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Thích Đồng Chơn và bốn chúng Tăng ni, mười phương Phật tử thuộc Tổ Đình Phổ Bảo và Hưng Khánh, ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Giờ này, cung kính quỳ trước giác linh,

Chí thành dâng lên pháp cúng

Kinh diên tán tụng, lễ nhạc ca dương,

Năm nén tâm hương, một diên thiền vị.

Ngõ đền ơn khai thị,

Hầu đáp nghĩa tác thành,

Ngưỡng mong linh giác tinh anh

Dũ ánh quang minh chứng giám.

Đệ tử chúng đẳng rất đau lòng vì:

Tôn sư – Người!

Đạo rõ nguồn chơn,

Lý minh thật tướng,

Xưa Thầy tại nhựt

Gần gũi nhờ ơn,

May được thắng nhơn,

Thấm nhuần pháp nhũ.

Y truyền pháp phú,

Nghĩa cả ơn sâu.

Than ôi!

Sương lạnh phương bào,

Thấy vật dạ càng thêm chạnh,

Mây mờ viên đảnh

Nhớ Người lòng những càng thương.

Nay thời:

Hiếu lễ đã tương,

Đạo tràng vừa mở,

Cúi đầu dâng sớ,

Bái bạch xin nghe.

Nam mô Hưng Khánh, Phổ Bảo đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng THỊ hạ HUỆ, hiệu Bảo An, tân tịch bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:

Một tánh viên minh,

Tây phương trực vãng,

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác viên thành,

Chứng pháp nhẫn vô sanh

Nhập chơn thừa đại định.

Mong Phật thọ mệnh,

Ứng hóa độ sanh.

Cẩn sớ!

Nay ngày 22 tháng Giêng năm Tân Mão

Sa môn Thích.......Hòa nam thượng sớ.

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 2

Từ ngày quảy dép trở về Tây

Trượng thất hoa viên vắng bóng Thầy,

Bãng hát âm vang cơn gió thoảng,

Oai nghi dáng dấp áng mây bay.

 

- KỆ TRÀ:

Mây bay ngờ dáng dấp,

Gió thoảng ngỡ âm vang,

Vườn nhà ôi vắng bóng

Thầy quảy dép liên bang.

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Phụng thực!

- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ…

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

 

- CHỦ LỄ VỊNH 3 – CÚNG DƯỜNG BỒ SOẠN:

Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn,

Thành kính dâng lên trước bảo đài,

Một bát hòa la đầy đạo vị

Cúng dường Hòa thượng, sứ Như Lai.

 

- KỆ TRÀ:

Như Lai - Người - Sứ giả

Ứng cúng khắp muôn phương

Một bát trai bồ soạn,

Xin thành kính cúng dường.

- TỤNG: Ma ha Bát nhã ba la mật đa…

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – HỒI HƯỚNG:

Vừa rồi, bao nhiêu công đức

Bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dưỡng.

Phổ Bảo phương trượng,

Linh giác tọa tiền,

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ hứa khả.

- Phục nguyện:

Ta bà nghiệp tạ, Phật quốc hoa khai,

Nước cam lồ rửa sạch trần ai,

Đèn trí tuệ sáng soi tăm tối,

Cao đăng bất thối

Lập chứng vô sanh,

Phật đạo viên thành,

Chúng sanh độ tận.

- (Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH: - tán đưa:

Đại Tăng, tang sự rất nghiêm trang

Long vị, thiền sàng đã tạm an,

Nghi trượng thiền môn còn tiếp diễn,

Xin thầy tạm nghỉ tại linh sàng.

Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – KẾT DIÊN:

An linh lễ tất,

Hiếu sự châu long

Tất cả một lòng

Lễ thành ba lạy.

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Cử chuông trống Bát nhã

Lễ tất, xin mời quý vị thứ tự lui ra.

 

(Trích từ PHÁP SỰ KHOA NGHI VIỆT NGỮ của Hòa Thượng THÍCH HUYỀN QUANG)

 

 

HT THÍCH HUYỀN QUANG cùng HT THÍCH BẢO AN bàn thảo Phật sự Giáo Hội

(ảnh chụp năm 2003 tại Tổ Đình Phổ Bảo - Bình Định)

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008