Bảo Châu

Trí Giải

 

Trở về “Bảo Sở” ước mơ

Đó là lý tưởng trở về chân tâm

Xưa nay tạo nghiệp sai lầm

Như thân “Cùng tử” khách trần rong chơi.

 

“Bảo Châu” Phật tính sáng ngời

Bởi do chấp ngã luân hồi tử sinh

Khi mê tâm biến phàm tình

Như thân “Cùng tử” điêu linh lạc loài.

 

Bao năm nhà lửa rong chơi

Ngày nay tỉnh ngộ, cuộc đời an vui

“Bảo Châu” xưa đã chôn vùi

Nay con tinh tấn lau chùi sáng trong.

 

Quyết tu hành thiện chuyên ròng

Sống trong cõi mộng, lòng không ngại gì

Mặc dù thế sự sầu bi

Nếu không đau khổ lấy gì thăng hoa?

Thánh phàm chỉ một sát na

“Hóa Thành” cõi mộng, Ta Bà khổ đau

“Bảo Sở” là cõi nhiệm mầu

Tây Phương Cực Lạc - “Bảo Châu” tìm về

 

Trí Giải

University of Mumbai India 04/2011

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008