HẠNH PHÚC THAY

ĐỨC PHẬT GIÁNG SINH

 

Sukho buddhānamuppādo,

Sukhā saddhammadesanā;

Sukhā saṅghassa sāmaggī,

Samaggānaṃ tapo sukho.

 

 

Vui thay đức Phật ra đời

Vui thay Chánh pháp cao minh

Vui thay Tăng già hòa hợp

Vui thay hòa hiệp đồng tu.

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008