Phật Giáo Việt Nam - Ánh Đạo Rạng Ngời

HẠNH PHƯƠNG

 

Không lệ thuộc vào ai, không câu nệ chức danh, không vướng víu ngôn từ - Phật giáo Việt Nam hơn hai ngàn năm vẫn cứ là Phật giáo. Bất chấp tám gió, bất chấp ngã nhân, bất chấp hư-thực thực-hư,
Phật giáo Việt Nam vẫn trường tồn Phật đạo.

Đạo Phật của mình, đạo Phật của dân, đạo Phật của non sông đất nước.

Mỗi mỗi ngôi chùa đều là giáo hội

Lý tưởng Phật Đạo mình thăng hoa mỗi mỗi

Những con người không phẫn hận, tham lam.

Trang giấy trắng tâm hồn thành trang kinh, trang sử

Những Tỳ ni đa lưu chi, Mâu Bác, Chi cương lương, Khương Tăng Hội, Vạn Hạnh, Trần Thái Tông, Phật hoàng Nhân Tông,

Mỗi mỗi trang kinh đều thơm hương hoa huệ, hoa hồng, hoa sen, hoa sứ, Mỗi giáo hội Phật giáo Việt Nam mình vốn ở giữa lòng dân.

Phụng sự chúng sanh cúng dường mười phương chư Phật

Nào đâu dị biệt Nam tông, Bắc tông

Duy tuệ thị nghiệp mỗi mỗi người đều trung trinh chơn chất
Quy về một mối Tâm Tông.

Không chỉ ba mươi năm,bốn mươi, năm mươi, sáu mươi năm tuổi

Cộng thêm vào trang sử Việt Phật đã những mấy ngàn năm.

Mỗi mỗi bước chân, mỗi mỗi ngày, mỗi mỗi trang nghiêm giáo hội,

Phật giáo Việt Nam mình, dân tộc mình văn hóa nhân văn.

Phật giáo Việt Nam mình, đạo Phật Việt Nam mình thực thể - sen trong lò sắc nở vẫn thường tươi

Có lúc mạnh lúc yếu, lúc thịnh lúc suy – lửa Quảng Đức vẫn thiên thu hừng hực

Mỗi giáo hội, mỗi con người đều từ bi, trí tuệ, hùng lực

Mỗi mỗi đi lên trong ánh đạo rạng ngời.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Hào quang Ngài soi tỏ từng cõi miền, từng tấc đất Việt Nam.

Chúng con nguyền đi theo tám con đường chính, bốn chân lý nhiệm mầu chắc thật

Mong bản thân mình, dân tộc mình, đất nước mình tột đĩnh vinh quang. 

HẠNH PHƯƠNG

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008