Thiếu bóng cha,

                                    đời không còn nắng ấm…

 

                      Vắng mẹ rồi,

                                    lạc lõng giữa trần gian…

 

                                                                            Lê Bích Sơn

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008