NGHI CUNG TIẾN GIÁC LINH

ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH HUYỀN QUANG

 

 

- Tiết thứ lâm diên:

- Chuông trống Bát nhã

- Cử nhạc khai đàn

- Chủ lễ lâm diên

- Cử nhạc tham lễ

- Chủ lễ niệm hương

- Dâng hương tác lễ

 

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Môn đồ pháp quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quì,

Đốt hương mặc niệm.

 

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - Vịnh khai diên:

Giường hạc canh thâu phút mộng tàn,

Nghìn thu vĩnh biệt nẽo nhơn gian.

Kể từ đây:

Huyễn thân mai một dòng sanh tử,

Chân tánh tiêu dao cõi Niết bàn.

Do đó:

Chết chẳng sợ sa đường địa ngục,

Sống không ham đến ngõ thiên đàng.

Vì vậy nên Người đã:

Cân bình nửa gánh về quê Phật

Để lại trần gian ngọn pháp tràng.

 

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quì,

Một lòng chí thành làm lễ.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tán hương.

Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên dương thân thế  và đạo nghiệp:

Kính bạch Tân viên tịch Pháp Sư Hòa Thượng giác linh!

Chúng con được biết, Pháp Sư đã từ:

Vĩnh Khánh xin xuất gia,

Cùng đạo có duyên, sớm vào cửa Phật

Và, Bích Liên cho nhập thất,

Với đời không nhiễm, chóng ngộ cơ thiền!

Thật vậy, như kinh luận nói:

Thánh chủng, phước điền,

Thủy thanh, thu nguyệt.

Nghĩa là Người:

Như trăng thu nước biếc,

Như giống Thánh ruộng lành!

Từ đó:

Chúc Thánh, đạo thọ nảy thêm cành,

Sơn Long, đàm hoa sinh mấy đóa.

Nhớ giác linh xưa!

Người đã sinh ra từ:

Tú khí trăng sao cao cả,

Và được lớn lên bởi:

Tinh hoa Phật pháp thâm huyền.

Tuy nhiên đời thế tục của Người:

Con nhà Nho giáo,

Đọc sách Thánh hiền

Dân xứ Quang Trung,

Học đòi hào kiệt.

Nhưng vì Người muốn tìm sự sống ngoài thế gian

và đã may mắn được:

Nếm mùi pháp hỷ thiền duyệt,

Và, mặc áo ca sa phước điền.

Trước khi được Bổn sư truyền trao:

Tôn phong y bát chơn truyền,

Tổ pháp ấn tâm chánh thống.

Từ đó người:

Phát tâm lên đường hoạt động (Phật sự)

Dấn bước vào ngõ tùy duyên.

Bằng phương tiện:

Tham dự Giáo quyền

Chung phần lãnh đạo,

Ngõ hoằng dương Phật giáo,

Hầu hàng phục ma quân

Gần bảy mươi năm phục vụ chuyên cần,

Và, ngoài ba trăm tháng tù đày gian khổ.

Do đó:

Với non sông chẳng hổ,

Cùng đạo pháp không hèn

Không mong ai khen,

Chẳng phiền ai trách,

Lợi danh trong sạch

Trách nhiệm chu viên.

Sau đây là một số việc Người đã làm:

Đọc tụng ba tạng kinh thiêng,

Lễ bái bốn miền đất Thánh,

Vì hòa bình bao lần xuất cảnh,

Vì đạo pháp mấy độ nhập triền,

Xây dựng viện thiền,

Mở mang học hiệu,

Dắt dìu thanh thiếu

Đào tạo Tăng ni,

Soạn dịch Pháp Sự Khoa Nghi

Biên thảo công văn, khánh tiết

Không môn đình riêng biệt,

Chỉ Giáo hội cộng đồng.

Vì lý tưởng Giáo hội cộng đồng,

nên Giáo hội gặp nguy vong nghiêng ngã,

Người đã cùng giáo hội trong và ngoài nước:

Quyết tâm chống đỡ rất thần thông,

Chấp nhận hiểm nguy đầy can đảm.

Phải chăng:

Đó là Ma ha dũng cảm?

Đó là Bát nhã từ bi!

Và cả đời, từ ngày:

Vĩnh Khánh ra đi,

Nay đây mai đó,

Nên chưa bao giờ là: trác tích trụ trì

Chẳng mấy thuở là: trì bình hành giả.

Vì Người bận:

Lấy nhà giam làm phòng kiết hạ,

Dùng bàn giấy làm chỗ tọa thiền,

Sự nghiệp Người, lịch sử khó quên

Công ơn Người, môn nhơn khó báo!

Cuộc đời của Pháp Sư có thể nói:

Đời vân thủy một bình ba áo,

Kiếp hải hồ muôn dặm cô thân,

Bước du phương giáo hóa xa gần,

Tay tổng lý điều hành nội ngoại.

Lao lung nào ngại,

Vất vả khôn nài,

Khí tiết: tùng mai,

Trí nhơn: sơn thủy.

Kể sao xiết Trượng phu chi chí,

Nói sao cùng Bồ tát chi tâm!

Kính bạch giác linh Tân tịch Pháp Sư Hòa Thượng!

Sau hơn nửa thế kỷ hoằng pháp lợi sanh, Trưởng Lão đã:

Treo bình Đông độ,

Quảy dép Tây thiên,

Như xưa Thế Tôn thị tịch song lâm,

Nay Trưởng Lão Tây qui chích lý.

Một việc mà không ai tránh được,

nhưng phải biết:

Chân tánh vốn vô chung vô thủy,

Nhưng huyễn thân đành hữu diệt hữu sanh.

Giờ thì chúng con mong rằng:

Người đi về thế giới an lành,

Kẻ ở lại sớm hôm cầu nguyện,

Nguyện ngày Pháp luân tái chuyển

Cầu thuở sứ giả trùng quy.

Thế thôi!

Nhưng trước khi đi, Người cũng đã:

Để lại tín vật bát y,

Và chỉ: mang theo hộ thân gậy dép.

Rồi từ đó:

Cửa trần gian lại khép,

Ngõ Thánh cảnh vừa khai,

Niết Bàn tự tại lâu dài,

Sanh tử tiêu dao vĩnh viễn!

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Cảm thán:

Than ôi! từ nay:

Thiền đường, học viện,

Mai chiều vắng bóng chủ nhân,

Háo Đức hương lân,

Năm tháng bặt tin du tử!

Biết hỏi ai: nước chảy hoa rơi hà xứ,

Biết tìm đâu: sao dời, vật đổi ná phương?

Thương hoa đàm hết sắc còn hương,

Tiếc chim hạc im hơi bặt dạng.

Ôi thôi!

Vô thường nhất đán,

Vĩnh biệt thiên thu.

 

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tuyên pháp ngữ:

Kính bạch giác linh Pháp Sư Trưởng Lão!

Như Pháp Sư đã biết:

Màu non lờ lạt thâm u,

Giọng nước thầm thì rào rạt,

Đó là Pháp thân bàn bạc

Đó là Phật tánh trừng thanh.

Thị diệt - thị sanh

Như Lai - như khứ!

 

- TẢ BẠCH TIẾP:

Kính bạch Pháp Sư Tân viên tịch giác linh!

Sám chủ vừa cung tuyên pháp ngữ,

Giác linh đà đế thính diệu âm,

Trước linh đài pháp quyến thành tâm

Giữa pháp hội lễ sư bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.               

 

- CHỦ LỄ THƯỢNG HƯƠNG - SƠ THỈNH: (Nối dòng họ Thích)

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Truyền y thiệu phái, tục diệm thừa đăng

Cháu con biển pháp côn bằng

Tử đệ rừng thiền sư tượng.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: Chí Tâm môn hạ, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, húy thượng NHƯ hạ AN, tự GIẢI HÒA, Tân tịch giác linh đại lão Pháp Sư, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin chứng giám.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

 

- CHỦ LỄ THƯỢNG HƯƠNG - TÁI THỈNH:  (Tam tạng thọ trì)

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Ngũ thừa diệu pháp, tam tạng Thánh kinh,

Đa văn vào hạng thông minh,

Vô học lên hàng trí tuệ.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: Đạo Quang môn hạ, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, húy thượng NGỌC hạ TÂN, tự TỊNH BẠCH, hiệu HUYỀN QUANG, Tân tịch Pháp Sư, Trưởng Lão giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Hương hoa la liệt,

Phang cái huy hoàng,

Thỉnh giáng hoa đàn,

Chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

 

- CHỦ LỄ  THƯỢNG HƯƠNG - TAM THỈNH: (Giáo hội đạo sư)

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Thiền đường lão nạp, trượng thất cổ chùy,

Thoại đầu giá cá tình nghi,

Công án thậm ma khám phá.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội, Đệ tứ Tăng Thống tọa vị, Trí Độ môn hạ, Thích thị Lê Công Huyền Quang, Trưởng Lão Tân tịch giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Tràng phang cung thỉnh

Hoa cái quang lâm,

Chúng đẳng thành tâm,

Tam thân phụng thỉnh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát (3 lần)

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

 

- CHỦ LỄ VỊNH 1: Vấn tấn – Quang lâm:

Hơn mười ức dặm tự trời Tây,

Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại

Xin Thầy an vị xuống đài mây.

 

- KỆ TRÀ:

Đài mây Thầy an tọa,

Chứng minh công đức này,

Trời Tây muôn ức dặm

Đàn chỉ tức về đây.

 

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Nguy nguy Tăng tướng

Hạo hạo uy quang,

Thiên thượng nhơn gian,

Tùy duyên ứng cúng.

Nay có pháp chúng

Thiết lễ tiến linh,

Tỏ tấc đạo tình,

Sớ văn bái bạch

Duy nguyện tôn sư cảm cách

Từ bi lân mẫn xin nghe!

 

- TUYÊN SỚ:

Kính bạch Tân tịch Tôn sư giác linh!

Chúng con thiết nghĩ rằng:

Đại Phật xuất hưng,

Tự có ngày Niết bàn an nghỉ.

Tôn sư nhập diệt,

Há không dịp đền đáp thâm ân?!

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng:

Nay có môn đồ pháp quyến, các chúng Tăng Ni, Phật tử mười phương, tang gia quyến thuộc ở…

Giờ này, chí thành quì trước linh đài,

Cung kính dâng lên bảo tọa,

Hoa thơm mấy đóa,

Hương quí một lò,

Trai bồ soạn thơm tho,

Trà Triệu châu thanh đạm

Ngửa mong tôn sư chứng giám,

Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm!

Tất cả chúng đẳng rất đau lòng vì Tôn sư - Người:

Đạo rõ nguồn chân,

Lý minh tướng thật,

Xưa Thầy tại nhật

Gần gũi nhờ ơn,

May được thắng nhơn,

Thấm nhuần pháp nhũ,

Y truyền pháp phú

Ơn cả nghĩa dày,

Bày tỏ lòng này,

Mong trên soi xét.

Than ôi! từ nay:

Ca sa trăng lạnh,

Tích trượng sương mờ,

Nhớ bao năm sữa pháp thấm nhuần,

Thánh thai nuôi chúng.

Nghĩ giờ này, linh quang vắng vẻ,

Phật quốc hóa thân!

Nghĩ lại tiền ân,

Xin dâng pháp cúng.

Nguyện cầu ai phúng,

Tán tụng tôn vinh

Tiễn biệt giác linh,

Một mai muôn thuở!

Nay thời:

Đạo tràng vừa mở,

Pháp tịch đã bày,

Kính dâng sớ này

Cúi đầu bái bạch.

Nam mô Tu viện Nguyên Thiều Giám viện, chung thân dĩ pháp vi gia, tận lực tương công tựu nghiệp Huyền Quang Trưởng Lão, Tân tịch giác linh tác đại chứng minh!

- Phục nguyện:

Một tánh viên minh

Tây phương trực vãng,

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác vị thành.

Chứng pháp nhẫn vô sanh,

Ngộ chơn thừa đại định,

Mong Phật thọ mịnh

Ứng hóa độ sinh.

Cẩn sớ!

Nay ngày… tháng...nam…, PL. 25…

Sa môn Thích …, Hòa nam thượng sớ.

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ

 

- CHỦ LỄ VỊNH 2: Âm vang – dáng dấp:

Từ ngày quảy dép trở về Tây,

Trượng thất thiền đường vắng bóng Thầy,

Bãng hát âm vang cơn gió thoảng,

Uy nghi dáng dấp áng mây bay.

 

- KỆ TRÀ:

Mây bay ngờ dáng dấp,

Gió thoảng ngỡ âm vang,

Đêm ngày ôi vắng vẻ,

Thầy quảy dép Tây phang!

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực…

- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ…

 

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

 

- CHỦ LỄ VỊNH 3:  Gian khổ – thành công

Đời Thầy sao quá nhiều gian khổ

Đó phải chăng Thầy đã trót vay?

Nợ núi sông với cùng đạo giáo,

Lòng thao thức nào mấy ai hay!

 

- KỆ TRÀ:

Ai hay lòng thao thức,

Nợ đạo pháp núi sông,

Đời Thầy nhiều gian khổ

Nợ y bát tang bồng.

                            (lặp lại hai câu cuối)

- Tụng: Ma ha bát nhã…

 

- HỒI HƯỚNG:

Vừa rồi, bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dưỡng.

Đại lão Huyền Quang pháp tướng,

Như Lai sứ giả tọa tiền

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ chứng giám.

- Phục nguyện:

Ta bà nghiệp tạ,

Phật quốc hoa khai,

Nước cam lồ rửa sạch trần ai,

Đèn trí tuệ sáng soi tăm tối.

Cao đăng bất thoái,

Lập chứng vô sanh,

Phật đạo viên thành,

Chúng sanh độ tận.

 

- TÁN KẾT PHÁP DIÊN:

Pháp tịch đến đây xin tạm mãn

Xin Người an nghỉ tại linh sàng,

Thiền môn nghi trượng còn khai diễn

Báo đức thù ân lễ vị hoàn.

Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát (3 lần).

 

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Lễ nghi báo tiến,

Giờ đã viên hoàn,

Tất cả môn tang

Lễ thành ba lạy.

 

Trang Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008