PHẤT TRẦN MỘT PHẨY

VĨNH HẢO

 

 

Bóng tùng tỏa rừng thiền quê hương

Niềm thương lan cuộc thế vô thường

Từ thanh xuân đã nguyện dấn thân

Đầu bạc phơ vẫn gậy trúc lên đường.

 

Lên đường, phải đâu tới lui dăm nẻo quẩn quanh chật hẹp

Đi, đứng, nằm, ngồi, động tác nào chẳng là sự cựa mình uy nghiêm của lan-nhã tượng vương

Nói, im, dịch, thuật, đều là tiếng gầm dũng mãnh của tùng lâm sư tử

Ai người có thể giam nhốt, trói buộc hay lạm dụng một cõi lòng tịch tịnh hư không!

Lão tăng bần hàn, một bát ba y, ở đâu cũng là tịnh-độ niết-bàn

Nơi đây, từ đất lành này đã ươm những hạt mầm cho vô lượng bồ-tát dõng xuất hiện thân

Ngày hai bữa cháo, hai thời thỉnh chuông, hai lần ra-vào, nhưng chính môn thì chỉ có một

Chín mươi năm có là bao trong lũy kiếp hóa hiện

Hà tất phải bận lòng một hạt bụi rơi vào cõi vô sinh

Vì đại nguyện độ sinh mà về đây giữa đời loạn động

Đáng sá gì những hư vị hay phần thưởng tầm thường của trần gian!

Đừng nói danh kia sẽ còn mãi

Phật danh không chấp, nói gì giả danh.

 

Thế sự đảo điên, thương người thống khổ thấp miệng

Lão tăng một mình cất tiếng cho muôn dân an thái

Nhân tâm trí trá, gió chướng đem gieo cửa thiền

Giả danh, huyễn vị, trở thành đầu mối của suy vong

Con thuyền ấy giương buồm vào trong bão tố

Mà bánh lái đã gãy ngay từ lúc nhổ neo!

Nhẫn nhục, nhẫn nhục, đại nhẫn nhục

Là áo giáp đi qua rừng gươm giáo

Khởi ngôn hay tịnh mặc đều vì lòng từ bi

Đừng nói lão tăng không hay không biết

Chỉ vì ‘tùy thuận’ mà đành vô ngôn.

 

Cuối đời lui về nơi tịch liêu lan nhã

Lấy tiểu sự làm đại sự nhân duyên

Thỉnh chuông triêu-mộ gửi hồng trần.

Một tiếng chuông ngân, vỡ tan muôn triệu phiền não

Mỗi ngày hai buổi nghe đủ hai trăm mười sáu tiếng

Sinh tử ở ngay nơi tầm tay, giữa những hạt chuỗi bồ-đề

Muốn đi thì đi, muốn về thì về, nào ai cản ngăn, cột trói

Cỗ xe nhất thừa lướt vào cõi rộng thênh thang

Nhập bất nhị môn tức đắc Huyền thâm Pháp tạng

Ly nhất thiết tướng đương thị Quang đại Phật tông.

 

Đừng nói mặt trời kia rụng thì trần gian tăm tối

Trí sẵn ngời trong từng hạt giống bồ-đề đã gieo

Sông cạn, lòng từ không cạn

Núi mòn, nguyện rộng chẳng suy

Một phen chân dẫm bất động địa

Vào ra sinh tử là trò chơi.

 

Rừng thiền vẫn vậy, bóng tùng tỏa

Cuộc thế vô thường khởi bi tâm

Đạt-ma quẫy giép về Tây Trúc

Lão tăng quay đầu, vô khứ lai.

 

Gậy trúc gõ vào cửa-không-cửa

Thế giới ba ngàn tỏa lung linh.

Phất trần một phẩy rơi rụng hết

Hằng sa lậu hoặc chốn tử sinh.

 

 

Nam mô Huyền Quang Đại Nhẫn Đại Từ Đại Trí Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Kính điếu ân sư thượng Huyền hạ Quang

Đệ tử Vĩnh Hảo

 

Trang Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008